آموزش نرم افزار CRM یا آموزش نرم افزارها همواره در سازمانها دغدغه اصلی مدیران بوده است. مدیرانی که انتظار دارند با توجه به صرف هزینه های فراوان و زمان زیاد در تهیه و استقرار نرم افزار، بتوانند خروجی مناسب و ایده آل خود را از نرم افزارها به دست بیاورند. مدیرانی که در بسیاری از مواقع روش های نادرستی را در اجبار کارکنان به استفاده حداکثری و مطلوب از نرم افزار توسط کارکنان اتخاذ می کنند.

آموزش نرم افزار CRM

آموزش نرم افزار به کارکنان سازانها نیازمند روانشناسی آنها و برقراری درست ارتباط با آنهاست. کارکنانی که به لحاظ میزان درک و سطح علمی از نرم افزارهای مختلف و دانش کامپیوتر در سطوح مختلفی قرار دارند طبیعتا نیازمند آموزش های متفاوتی نیز در این حوزه می باشند. آموزش نرم افزار می بایست توسط مشاورانی انجام شود که علاوه بر تسلط کامل و جامع به نرم افزارها، روشهای صحیحی را در برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم و از همه مهمتر انتقال دغدغه های مدیریت در استقرار نرم افزار ها  را به کارکنان اتخاذ نماید. این موارد بسیار مهم تنها از طریق تجربه های متفاوت در سازمانها مختلف به دست می آید.

مشاوران ما در زمان آموزش نرم افزارها ابتدا سطح کارکنان سازمان شما و افرادی که قرار است از نرم افزار استفاده کنند را ارزیابی و سپس قبل از استفاده از نرم افزار مهارتهای مورد نیاز کاربر را به وی آموزش می دهد.

آموزش نرم افزار با توجه به شرایط سازمان و نوع کسب و کار و همچنین فرآیند واحدهای در ارتباط با نرم افزار می تواند متفاوت باشد. ممکن است آموزش ما به کاربران به صورت گروهی، کارگاهی و یا انفرادی صورت گیرد. تمام این روشها در بررسی های مشاوران ما از سازمان شما انتخاب می گردد.

مشاوران ما پس از آموزش نیز در کنار کاربران شما خواهند بود تا از استفاده درست و حداکثری و مطلوب از نرم افزر اطمینان حاصل یابند. این روش مشاوره در کشور ما منحصر به فرد می باشد. روشی که دغدغه اصلی مدیران که تنها آموزش و رها کردن کاربران سازمان می باشد را برطرف می کند. ما تنها در زمان آموزش در کنار شما نخواهیم بود. مشاوران ما در ادامه مسیر مانند پشتیبان شما در کنار سازمان شما خواهند بود تا با دلگرمی و اطمینان بالا از نرم افزار مورد نظر خود و گزارشاتی که در ادامه مسیر تعالی در کشب و کار شما را روشن خواهند کرد لذت ببرید.

 

آموزش نرم افزار CRM / آموزش نرم افزار CRM / آموزش به کارگیری نرم افزار CRM / آموزش نرم افزار CRM