استقرار نرم افزار crm  یکی از چالشی ترین مراحل تهیه و پیاده سازی نرم افزار در سازمان می باشد. “استقرار نرم افزار  CRM” گام بسیار مهمی است که در پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، نحوه و میزان و کیفیت استفاده از نرم افزار توسط کارشناسان، امکان گزارشگیری و بررسی دقیق امور بسیار تاثیر گذاز می باشد.

استقرار نرم افزار crm

“استقرار نرم افزار CRM” را اگر از آموزش آن تفکیک شده در نظر بگیریم، شامل مراحل زیر است:

  1. مصاحیه با مدیران ارشد سازمان جهت “استقرار نرم افزار CRM”

در نخستین گام پس از تهیه نرم افزار، با توجه به ماژولهای خریداری شده، نیاز اصلی از تهیه نرم افزار افزودن و تعریف کردن فرآیندهای سازمان داخل نرم افزار است. بدیهی است که سیستماتیک شدن فرآیندها دارای مزایای بسیاری از جمله امکان گزارشگیری و کاهش بروکراسی اداری می باشد که این امر نشان دهنده اهمیت تعریف و طراحی درست فرآیندهای سازمان داخل نرم افزار می باشد. در نخستین گام در این خصوص می بایست جهت شناسایی بهتر سازمان و فرآیندهای کاری واحدهای آن، مصاحبه دقیق با مدیران و افرادی که به فرآیندها اشراف کامل دارند صورت گیرد. در این قسمت مشاوران و کارشناسانی که وظیفه استقرار نرم افزار را دارند نقش بسیار مهمی در شناسایی فرآیندها در زمان مصاحبه با مدیران دارند و توانایی و تجریه آنها می تواند در درک نقشه فرآیندهای از طریق مصاحبه با کارکنان و مدیران نقش بسزایی داشته باشند.

  1. طراحی و بهبود فرآیندها

یکی از نکاتی که البته مورد کم توجهی قرار میگیرد بهبود همزمان با طراحی فرآیندها در زمان استقرار نرم افزار می باشد. اغلب نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری متاسفانه در حال حاضر، استقرار نرم افزار را صرفا انتقال فرآیندها و تعریف آنها از حالت فیزیکی به نرم افزار می دانند و کارشناسان را تنها مسئول این انتقال می دانند بدون اینکه کارشناس استقرار بتواند راه حلی در جهت بهبود فرآیندها در عین پیاده اسزی در نرم افزار ارائه کند. یکی از ضعفهایی که به طور قطع می توان گفت در تمام شرکتهای نرم افراری در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد که با استفاده از تخصص کارشناسان در امر مهندسی مجدد فرآیندها می توان این ضعف را قبل از پیاده اسزی فرآیندها در نرم افزار پوشش داد. می توان قبل از پیاده سازی فرآیند در نرم افزار فرآیند را بهبود داد و تمام نقاط ضعف و چالش برانگیز آن را با مشاوره و تحقیق و مصاحبه برطرف کرد و سپس فرآیند بهبود داده شده را به نرم افزار انتقال داد.

  1. شخصی سازی نرم افزار

پس از طراحی و تحلیل فرآیندها موجود در سازمان و دروصرت امکان بهبود آنها، در این گام کارشناس و یا مشاوره سیستم مدیریت ارتباط با مشتری که تسلط کامل به نرم افزار دارد، نرم افزار را مطابق با فرآیندهای سازمان در اصطلاح شخصی سازی نموده و فرآیندها را جهت استفاده کارشناسان در سیستم پیاده سازی می کند. میزان دقت در طراحی و تحلیل فرآیندها در این قسمت می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، اینکه تا چه میزان می تواند تمام نیازهای کارفرما را پوشش دهد و تا چه میزان فرآیند دقیق و مطابق نظر کارفرما طراحی و پیاده سازی شده است، به تجربه و خبره­گی کارشناس و مشاور “استقرار نرم افزار CRM” بستگی دارد.