نقشه ی سفر مشتری

نقشه‌ی سفر مشتری یکی از بهترین راه‌های تحلیل رفتار مشتری‌

دلیل بقای هر کسب و کاری را می توان مشتری ها و میزان خرید و وفاداری آنها دانست. با توجه به تعداد کسب و کارهای متنوع در دنیای کنونی ما و رقابل بسیار نزدیک تولید کنندگان و مدیران سازمانها تحلیل نیاز های مشتریان و پیش بینی آنها می تواند نقش بسیار تعیین کننده و ارزشمندی را در پیشرو بودن و موفقیت یک سازمان ایفا کند. در این مقاله سعی شده است یکی از موثرترین و محبوبترین راهکارهای تحلیل نیاز و رفتار مشتریان را به شما معرفی کنیم.

نقشه‌ی سفر مشتری یکی از بهترین راه‌های تحلیل رفتار مشتری‌ها‌ است. این نقشه کمک می‌کند نیازهای کاربران و مشتریان خود را متوجه شوید و درنتیجه برای بهبود برند خود نزد مشتریانتان اقدام کنید.

نقشه‌ی سفر مشتری نموداری است که رفتار مشتری‌ها و نحوه‌ی درگیر شدن آن‌ها با یک محصول یا خدمت را نشان می‌دهد. اجازه دهید این موضوع را با ذکر یک مثال بیشتر توضیح دهیم:

ادامه مطلب …